Salamat para sa paggamit ng MySafeWorkplace�. Hindi ito isang linya para sa emergency. Kung nag-uulat ka ng isang emergency, mangyaring makipag-ugnay sa naaangkop na serbisyong pang-emergency o tagapagpatupad ng batas sa loob ng iyong tukoy na rehiyon o bansa.

Upang maghain ng isang ulat sa MySafeWorkplace� sa Ingles, i-click lamang ang pindutang �Home� sa itaas.

Kung nais mong maghain ng ulat sa iyong wikang kinalakhan, mangyaring i-dial ang +800.1777.9999 (pang-international na toll free na numero sa Estados Unidos). Makatutulong kung sasabihin mo ang pangalan ng iyong wikang kinalakhan sa Ingles. Sa sandaling nabanggit ang iyong wika, makokonekta ka sa isang interpreter na magsasalin sa iyong mga alalahanin. Bilang kahalili, maaari kang gumawa ng collect call / reverse charge call sa +1-720-514-4400 upang marating ang MySafeWorkplace�. Maaaring kailangan ang tulong ng operator at maaaring naaangkop ang lokal na mga singil.

Upang makita ang isang kumpletong listahan ng mga pang-international na toll free na mga numero, mag-click dito.